แบบลงทะเบียนฝึกงานปกติ
-

1 : ชื่อ-นามสกุล

ชื่อ-นามสกุล
T
TEXT
0

2 : สาขาที่เรียน

สาขาที่เรียน
T
TEXT
0

3 : คณะวิชา

คณะวิชา
T
TEXT
0

4 : ชั้นปีที่

ชั้นปีที่
T
TEXT
0

5 : มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย
T
TEXT
0

6 : GPA ณ ปัจจุบัน

GPA ณ ปัจจุบัน
T
TEXT
0

7 : เบอร์โทร

เบอร์โทร
T
TEXT
0

8 : E-mail

E-mail
T
TEXT
0